Sikkerhet - Lover og regler

Hvilke krav stilles til sykkelen og deg - hvordan bør du forholde deg. Hva sier lover og regler. Her får du svar på mye

Påbudt utstyr:

  • Sykkelen skal ha minst to separate bremser (foran og bak) som virker uavhengig av hverandre.
  • Rød refleks bak.
  • Hvit eller gul refleks på begge sider av pedalene.
  • Ved sykling i mørket eller skumring på vanlig vei skal sykkelen ha tente lykter med hvitt eller gult lys forann og rødt lys bak. Dette gjelder også ved sykling på fortau og på gang- og sykkelvei.
  • Ringeklokke

 

Sykling i kjørebane, blandet trafikk:

  • Paragraf 5.1 første ledd: Så langt forholdene tillater det, skal kjøretøy (les sykkel her) føres på høyre side av veien. På kjørebane med to eller flere kjørefelt i kjøreretningene, skal det høyre felt nyttes når ikke trafikkreglene påbyr eller tillater bruk av felt til venstre.

Veier med sykkelfelt:

  •  Paragraf 1.1 g): Kjørefelt som ved offentlig trafikkskilt og oppmerking er bestemt for syklende

Kollektivfelt:

  • Paragraf 5.2: Kjøring i kollektivfelt er bare tillatt som angitt på offentlig trafikkskilt. Likevel kan motorsykkel, moped,sykkel eller uniformert utrykningskjøretøy nytte slike felt.

Veiens skulder:

  • Paragraf 5.1 tredje ledd: Sykkel eller annet kjøretøy som ikke er motorvogn, kan kjøre på veiens høyre skulder.

Sykkelvei:

Paragraf 1.1 f): vei som med offentlig trafikkskilt er bestemt for gående, syklende eller kombinert gang - og sykkeltrafikk. Veien er atskilt fra annen vei med gressplen, grøft, gjerde, kantstein eller på annen måte.

 

Kilde: Statens vegvesen